Klasy I-III

I Prywatne Liceum Ogólnokształcące wkracza w XXI wiek, uznając kształcenie I wychowanie za integralną całość. Współpracując z rodzicami, kreuje atmosferę sprzyjającą rozwojowi młodego człowieka oraz pomaga mu neutralizować postawy konsumpcyjne. Uczniów traktujemy podmiotowo I Po partnersku. Zapewniamy im rzetelne przygotowanie do życia I samokształcenia w nowoczesnym społeczeństwie. Gwarantujemy samodzielność w kreowaniu 3-letniej ścieżki edukacyjnej. Pobudzamy do pracy twórczej, aktywizując uczniów, oferując I'm nowoczesne metody kształcenia, profesjonalnie wyposażone gabinety, laboratoria, sieć komputerową. Wprowadzamy w świat nauki, rozwijając współpracę z placówkami naukowo-badawczymi I kulturalnymi naszego miasta. Rozwijamy międzyszkolne kontakty z Niemcami, Hiszpanią I Litwą. Przygotowujemy do obowiązkowego certyfikatu z języków obcych. Kształtując postawę młodego człowieka, opieramy się na Kodeksie Honorowym Ucznia I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego. Pragniemy, aby nasi absolwenci zostali przyjaciółmi Szkoły.

Każdy licealista samodzielnie projektuje swoją ścieżkę edukacyjną, wybierając przedmioty do zrealizowania w danym roku spośród zajęć obowiązkowych, kontynuowanych przez trzy lata nauki, nadobowiązkowych – przygotowujących do wybranego kierunku studiów oraz sportowych. Swoje osiągnięcia uczeń ma zapisywane w indeksie.

Szczególną rolę w procesie dydaktycznym odgrywa nauka języków obcych – codziennie wszyscy uczniowie uczą się języka angielskiego i języka niemieckiego w grupach zaawansowania językowego (5 godzin tygodniowo). Intensywne kursy prowadzą do uzyskania certyfikatów (ZD, ZMP, ZOP, FCE, CAE).

Oferta edukacyjna realizowana w I PLO obejmuje podstawę programową zatwierdzona przez MENiS oraz elementy autorskie opracowane przez nauczycieli oraz pracowników naukowych uczelni szczecińskich. Grono pedagogiczne tworzą przede wszystkim nauczyciele mianowani i dyplomowani, posiadający tytuły egzaminatorów OKE. Swój zawód wykonują z pasją.

Szkoła kreatywne odpowiada na wyzwania dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Dba o wszechstronny rozwój ucznia, przygotowuje do życia w nowoczesnym społeczeństwie. Dlatego poza bogatą ofertą zajęć języków obcych oraz indywidualnej ścieżki edukacyjnej proponuję naukę informatyki w grupach zaawansowania, co ma prowadzić do uzyskania certyfikatu Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy.

Wykorzystując swoje 22-letnie doświadczenie szkoła pracuje w trypie lekcji 60-minutowych, co zapewnia efektywniejsze wykorzystanie czasu pracy ucznia i nauczyciela. Nauka odbywa się w kameralnej atmosferze, w komfortowych warunkach, w oparciu o partnerskie relacje między młodzieżą a nauczycielami.

Wyjątkową rolę w programie szkoły odgrywają zajęcia sportowe. Oprócz lekcji ogólnorozwojowych wychowania fizycznego uczniowie wybierają zgodnie z własnymi zainteresowaniami sekcje sportowe: gry zespołowe, pływanie, łyżwiarstwo, aerobik, tenis stołowy, siłownia. Bez wątpienia duże znaczenie ma realizowany w szkole program edukacji prozdrowotnej, w ramach którego między innymi organizowane są obozy żeglarskie oraz narciarskie.

Uczniowie mający problemy edukacyjne mogą korzystać z bogatej oferty zajęć wyrównawczych, umieszczonych w planie lekcji. W szkole prowadzona jest terapia dla uczniów ze stwierdzoną dysleksją. Każdy nauczyciel raz w tygodniu systematycznie pełni dyżur wychowawczy, pozostając do dyspozycji rodziców.

W szkole funkcjonuje autorski system oceniania, oparty na gromadzeniu punktów, zharmonizowany z egzaminem maturalnym, oparty na każdym przedmiocie na tych samych zasadach. W każdy piątek uczniowie otrzymują od swojego wychowawcy telegramy informujące o postępach w nauce i w zachowaniu, motywujące do samokształcenia i doskonalenia własnej postawy.

Szczególną rolę w tworzeniu klimatu liceum odgrywają: Święto Szkoły wraz ze ślubowaniem najmłodszych uczniów, Szkolny Przegląd Teatralny, Wieczór Młodych Talentów, Festiwal Nauki, Klub Refleksji Humanistycznej, Szkolna Wigilia, lekcje otwarte, zajęcia na szczecińskich uczelniach, zawody sportowe, obozy integracyjne. Znaczny walor dydaktyczno-wychowawczy mają realizowane w szkole interdyscyplinarne projekty edukacyjne, spotkania z przedstawicielami szczecińskiej nauki i kultury, seminaria popularnonaukowe, współpraca z gimnazjami w Louisenlund, Madrycie czy USA. Młodzież projektuje wycieczki edukacyjne do Berlina, Drezna, Wilna, Sankt Petersburga oraz odkrywa interesujące regiony w Polsce.

Praca wychowawcza w liceum oparta jest na autorskim programie, Alfabecie Człowieka Honoru, kontrakcie wychowawczym, działalności integracyjno-humanitarnej, szkoleniu Maltańskiej Służby Medycznej. Przynajmniej przez jeden rok uczniowie pracują w ramach wolontariatu, opiekując się osobami niepełnosprawnymi. Szkoła realizuje każdego roku doskonały program profilaktyczny.

I PLO dotąd wykształciło 1023 absolwentów, którzy podjęli naukę na prestiżowych uczelniach w Polsce (SGH, UAM, PAM, UW, UG, UJ) oraz w USA, Holandii, Belgii, Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii.