Przedmioty obowiązkowe

Gimnazjum przy I Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym wkracza w XXI wiek, uznając kształcenie, wychowanie I opiekę za integralną całość. Kształtujemy szkołę jako oazę dobrego, mądrego świata. Uczniów traktujemy podmiotowo i po partnersku. Zapewniamy im rzetelne przygotowanie do nauki w liceum, szybkiego zdobywania wiedzy, a dzięki działającej sieci komputerowej tworzymy nową jakość edukacyjną I jesteśmy liderem w promocji powszechnego dostępu do komputerów. Pobudzamy do pracy twórczej, aktywizując uczniów, oferując im nowoczesne metody kształcenia za pomocą iPada, profesjonalne wyposażone gabinety, laboratoria. Przygotowujemy młodego człowieka do funkcjonowania w zintegrowanej Europie, kształcąc jego umiejętności językowe w grupach o zróżnicowanym poziomie zaawansowania, inspirując do uzyskania certyfikatu, rozwijając międzyszkolną współpracę z Niemcami. Dbamy o harmonijną pełnię zalet duszy I ciała - dlatego przedstawiamy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, naukowych, artystycznych, sportowych.. Organizujemy dwa obowiązkowe obozy sportowe. Kształtując postawę gimnazjalisty, opieramy się na ogólnoludzkich wartościach: dobru, prawdzie, uczciwości, honorze, godności i tolerancji.

Szczególną rolę w procesie dydaktycznym odgrywa nauka języków obcych – codziennie wszyscy uczniowie uczą się języka angielskiego i języka niemieckiego w grupach zaawansowania językowego (5 godzin tygodniowo). Dodatkowo uczniowie uczą się języka hiszpańskiego w wymiarze 3 godzin tygodniowo. Intensywne kursy prowadzą do uzyskania certyfikatów (ZD, ZMP, ZOP, FCE, CAE).

Oferta edukacyjna realizowana w GIMNAZJUM przy I PLO obejmuje podstawę programową zatwierdzoną przez MENiS oraz elementy autorskie opracowane przez nauczycieli oraz pracowników naukowych uczelni szczecińskich. Grono pedagogiczne tworzą przede wszystkim nauczyciele mianowani i dyplomowani, posiadający tytuły egzaminatorów OKE. Swój zawód wykonują z pasją.

Szkoła kreatywne odpowiada na wyzwania dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Dba o wszechstronny rozwój ucznia, przygotowuje do życia w nowoczesnym społeczeństwie. Dlatego poza bogatą ofertą zajęć języków obcych oraz indywidualnej ścieżki edukacyjnej proponuję naukę informatyki w grupach zaawansowania, co ma prowadzić do uzyskania certyfikatu Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy.

Wykorzystując swoje 25-letnie doświadczenie szkoła pracuje w trybie lekcji 60-minutowych, co zapewnia efektywniejsze wykorzystanie czasu pracy ucznia i nauczyciela. Nauka odbywa się w kameralnej atmosferze, w komfortowych warunkach, w oparciu o partnerskie relacje między młodzieżą a nauczycielami.

Wyjątkową rolę w programie szkoły odgrywają zajęcia sportowe. Oprócz lekcji ogólnorozwojowych wychowania fizycznego uczniowie wybierają zgodnie z własnymi zainteresowaniami sekcje sportowe: gry zespołowe, pływanie, łyżwiarstwo, aerobik, tenis stołowy, siłownia. Bez wątpienia duże znaczenie ma realizowany w szkole program edukacji prozdrowotnej, w ramach którego między innymi organizowane są obozy żeglarskie oraz narciarskie.

Uczniowie mający problemy edukacyjne mogą korzystać z bogatej oferty zajęć wyrównawczych, umieszczonych w planie lekcji. W szkole prowadzona jest terapia dla uczniów ze stwierdzoną dysleksją. Każdy nauczyciel raz w tygodniu systematycznie pełni dyżur wychowawczy, pozostając do dyspozycji rodziców.

W szkole funkcjonuje autorski system oceniania, oparty na gromadzeniu punktów, zharmonizowany z egzaminem maturalnym, oparty na każdym przedmiocie na tych samych zasadach. W każdy piątek uczniowie otrzymują od swojego wychowawcy telegramy informujące o postępach w nauce i w zachowaniu, motywujące do samokształcenia i doskonalenia własnej postawy.

Szczególną rolę w tworzeniu klimatu naszego gimnazjum odgrywają: Święto Szkoły wraz ze ślubowaniem najmłodszych uczniów, Szkolny Przegląd Teatralny, Wieczór Młodych Talentów, Festiwal Nauki, Klub Refleksji Humanistycznej, Szkolna Wigilia, lekcje otwarte, zajęcia na szczecińskich uczelniach, zawody sportowe, obozy integracyjne. Znaczny walor dydaktyczno-wychowawczy mają realizowane w szkole interdyscyplinarne projekty edukacyjne, spotkania z przedstawicielami szczecińskiej nauki i kultury, seminaria popularnonaukowe, współpraca z gimnazjami w Louisenlund, Angermünde i Berchtesgaden. Młodzież projektuje wycieczki edukacyjne do Berlina, Drezna, Wilna, Sankt Petersburga oraz odkrywa interesujące regiony w Polsce.

Praca wychowawcza w gimnazjum oparta jest na autorskim programie, Alfabecie Człowieka Honoru, kontrakcie wychowawczym, działalności integracyjno-humanitarnej, szkoleniu Maltańskiej Służby Medycznej. Przynajmniej przez jeden rok uczniowie pracują w ramach wolontariatu, opiekując się osobami niepełnosprawnymi. Szkoła realizuje każdego roku doskonały program profilaktyczny.

Nasze przedmioty obowiązkowe:

- język angielski

- język niemiecki

- język polski

- historia

- wiedza o społeczeństwie

- matematyka

- informatyka

- fizyka

- geografia

- elementy filozofii

- edukacja dla bezpieczeństwa

- chemia

- biologia

- muzyka

- sztuka

- zajęcia artystyczne

- fakultety z języka polskiego, matematyki, geografii, fizyki oraz chemii

- wychowanie fizyczne

- etyka

- religia