Nasi absolwenci

W naszej galerii absolwentów możesz poznać ścieżkę zawodową wybranych, wybitnych absolwentów naszej szkoły, dowiesz się jak przebiegała ich edukacja, poznasz opinie absolwentów o sobie oraz wspomnienia nauczycieli. I Prywatne Liceum Ogólnokształcące ma już ponad 1200  absolwentów.

Ideał humanisty i filologa

KIM JEST TEN, KTÓRY OD DAWNA SPRZYJA TERENCJUSZOWI?
KIM JEST TEN, KTÓRY UKOCHAŁ CZŁOWIECZEŃSTWO?
KIM JEST TEN, KTÓRY MÓWI O NAS SAMYCH,
NAZYWA NASZE EMOCJE  I ... POSZUKUJE PRAWDY? 

           Już ideologia czasów renesansu stworzyła nowy stosunek do życia i jego przejawów, oparty na bezgranicznym zaufaniu do człowieka. W centrum postawiła właśnie jego działalność. Poszukiwanie trwałych wartości i piękna w życiu doczesnym stanowiło pobudkę dla działalności naukowej i artystycznej oraz było formą protestu przeciwko średniowiecznemu pojmowaniu świata. Potrzeba poznania i formowania indywidualnej osobowości sprawiła, że zaczęto analizować siebie, swe wewnętrzne przeżycia, kształcić się na świetnych zdobyczach i wzorach ludzkiego ducha, najpełniej objawionych w starożytnej wiedzy. W języku codziennym wciąż funkcjonuje sformułowanie „ człowiek renesansu" i mało kto zastanawia się, skąd się ono wzięło. Powszechnie uznaje się, że to taki człowiek, który jest biegły w wielu dziedzinach sztuki lub człowiek wszechstronnie wykształcony.

         Współcześnie humanistami nazywa się  znawców nauk humanistycznych: kultury, sztuki i historii, literatury. Jednym z działów nauk humanistycznych jest filologia, która obejmuje badania nad językiem i literaturą narodu lub kręgu cywilizacyjnego. Przedmiotem  pracy  filologów jest komentowanie i interpretacja  tekstów,  dokonywanie przekładów literackich lub uczenie języka.

            Prawdziwy humanizm nie może być jednak dzisiaj ograniczony do określonej grupy zawodów, nie może być elitarny. Dzisiejszy świat wymaga więcej myślenia humanistycznego od biologa, fizyka, ekonomisty czy polityka aniżeli kiedykolwiek. Ludzkie działania powinny być nastawione na stałą humanizację i ciągłe wzbogacanie o wartości humanistyczne najbardziej szlachetne i godne ludzkiego życia. 

            Dlatego też uważam , że wspólnymi cechami idealnego humanisty i filologa powinny być: szacunek dla drugiego człowieka i dostrzeganie jego problemów, umiejętność przekazywania zdobytej przez nich wiedzy, podstawowych zasad moralnych i kulturalnych, uczenia twórczego myślenia, wytrwałości i konsekwencji w pracy oraz  humanitaryzmu. Pełnienie roli humanisty czy filologa nie rozstrzyga bowiem o poziomie humanizmu u tych ludzi automatycznie. Tylko codzienne  przekazywanie humanistycznych treści, które są w nich samych, w ich świadomości, może trwale „zakorzenić" się w umysłach  młodych ludzi na przyszłość.

           A zatem o kim mowa w tytule? O takim człowieku, któremu nie są obce ideały piękna, prawdy i dobra. Ideały, bez których nie da się uprawiać sztuki, jak czyni to Monika Wiechowska, nie da się osądzać ludzkich działań, jak robi to Anna Krzyżankiewicz czy Michał Marszał, nie da się klasyfikować doświadczeń kultury, jak porządkuje to Karolina Lachowicz. Humanista... Filolog... O takich absolwentach mowa, gdy pobrzmiewa echo Terencjusza...

   Humanizm – z j. łacińskiego „humanitas" – człowieczeństwo, ludzkość, to prąd umysłowy renesansu, który poprzedził  tę  epokę. Narodził się w XIV wieku we Włoszech. Przejawiał się  w badaniach nad literaturą, sztuką, retoryką i gramatyką antyczną.

Hasłem humanistów było hasło poety rzymskiego Terencjusza: 

"Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie nie jest mi obce". 

Ideał matematyka i przyrodnika

KIM JEST TEN, KTÓREGO UZNANO
ZA MISTRZA RACHUNKÓW?
KIM JEST TEN, KTÓRY LECZY OBOLAŁE CIAŁO?
KIM JEST TEN, DLA KTÓREGO ŚWIAT JEST ABSOLUTNIE POLICZALNY I PRZEWIDYWALNY?
KIM JEST TEN, KTÓRY UKOCHAŁ KARTEZJUSZA?

Każdy człowiek już od małego okazuje zainteresowanie do wybranych dziedzin nauki. Wiadomo, że dziecko, które bawi się klockami, układa domina, a później szybko pojmuje tabliczkę mnożenia i znajomość zegarka, posiada zdolności w kierunku  przedmiotów ścisłych.

W matematyce oraz przyrodzie wiedza oparta jest na konkretnych przesłankach, wzorach oraz logicznym myśleniu. Osoby posiadające umiejętności takiego myślenia kierują się w życiu konkretami, faktami, gdyż potrafią zmierzyć i zbadać to, co ich otacza. Projektują domy lub wykonują pomiary geodezyjne. Są to rzeczy, które należy zrobić dokładnie, z dużą precyzją. Nie ma tutaj miejsca na prawdopodobieństwo. Podobnie jest przy wykonywaniu leków na zamówienie, aptekarz musi zachować dokładne proporcje preparatów wypisanych przez lekarza, aby lek był skuteczny.

Wymienione przykłady ukazują, jak ważne jest dokładne przestrzeganie wytycznych oraz precyzja przy dokonywaniu różnych obliczeń. Ludzie o takich cechach charakteru zostają w przyszłości inżynierami, lekarzami, ekonomistami lub naukowcami. Ich działania muszą być uczciwe, aby byli wiarygodni. Należy pamiętać, że otaczająca nas technika jest zasługą umysłów ścisłych.

         A zatem kto ukochał Kartezjusza? Absolwenci I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego: Marcin Pęski, Jakub Ćwikliński, Marta Pyszkowska, Anna Michta, Alicja Siwko... Ich zawodowe życie to hołd złożony naukom ścisłym!